Gyakran ismételt kérdések

Az önkéntes nyugdíjpénztár révén kényelmes kiegészítést biztosíthat az állami juttatás mellé nyugdíjas éveire. Az OTP Nyugdíjpénztár Magyarország legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztára: 264 ezer tagunk van és 414 milliárd forint vagyont kezelünk.

A befizetett összegekből mennyi kerül a pénztártag egyéni számlájára?

OTP Nyugdíjpénztár megosztási arányai: (Alapszabály 6.8. pont)

A befizetésbőlFedezeti tartalékMűködési felhasználásLikviditási tartalék
0-10.000 Ft/év90%9,9%0,1%
10.001-120.000 Ft/év94%6,0%0,0%
120.001 - 600.000 Ft/év97,5%2,5%0,0%
600.001 Ft/év-től98,5%1,4%0,1%

A pénztártag egyéni számláján a fedezeti tartalék szerinti arány kerül jóváírásra.

Új belépők esetén az első megfizetett 2.000 Ft tagdíj a működési tartalékba kerül.

Mennyi idő után férhetek hozzá az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításhoz a tagság fenntartásával?

A pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott összeghez legkorábban a 10 éves várakozási idő letelte után juthat hozzá (Alapszabály 10.11. pont). A megtakarítás hozamrésze adó és járulékmentesen, a tőkerész adóköteles egyéb jövedelemként, szociális hozzájárulási adó megfizetése mellett vehető fel (SZJA törvény 1. sz. melléklet 6.5. pont és 28 §, illetve 2018. évi LII. tv. a szocho-ról 2.§ (1) bek.). A tagsági viszony megtartása mellett kifizetés legfeljebb háromévente egy alkalommal teljesíthető (Öpt. 47. § (4) bekezdés).

Mikor szüntethetem meg a tagságomat?

Tagsági jogviszony megszüntetésére a 10 év várakozási idő letelte után, vagy a nyugdíjkorhatár (Öpt. 2. § (5) bekezdés a) pont szerint) elérése után van lehetőség.

Milyen nyomtatványok szükségesek a várakozási idő leteltét követő kifizetéshez?

Kötelező várakozási idő leteltét követően nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés igénylése” nyomtatvány, (vagy kézírással írt, aláírással ellátott levél formájában összeállított kérelem, amely az azonosító adatokat és a kifizetési igényt pontosan tartalmazza)

Azonosítási adatlap” (amely a személyes adatok helyességének ellenőrzése céljából bármely OTP bankfiókban vagy a Pénztár Ügyfélszolgálatán hitelesítendő)

Amennyiben a tagsági viszonyát is meg kívánja szüntetni, lehetőség szerint csatolni kell a nyomtatványokhoz az eredeti belépési nyilatkozatot.

Nyugdíjas kifizetés adóköteles-e?

VÁLTOZÁS: a 2012. december 31. után belépő pénztártagok esetén a nyugdíjszolgáltatás a 10. adóévet megelőző kifizetése esetén adóköteles. (SZJA törvény 1. sz. melléklet 6.5. pont)

Pénzre volna szükségem, mit tudnak javasolni?

Három éves tagsági jogviszony megléte esetén tagi kölcsönt igényelhet a pénztártag. Feltételek a 7. kérdésnél.

A 10 éves várakozási idő leteltét követően a tagsági jogviszony megtartása mellett az egyéni számla hozamtartalma adó- és járulékmentesen felvehető, míg a tőkerész felvételét személyi jövedelemadó és SZOCHO fizetési kötelezettség terheli.

Milyen feltételei vannak a tagi kölcsönnek?

Tagi kölcsönt az a pénztártag igényelhet, aki legalább 3 éve létesített tagsági jogviszonyt, az elmúlt 1 évben nincs tagdíjhátraléka, nem volt még tagi kölcsön érvényesítése.  A tagi kölcsön összege minimum 50.000 Ft, maximum az egyéni számla egyenlegének 30%-a. A tagi kölcsön kamatának mértéke a mindenkori jegybanki alapkamatÚj lapon nyíló tartalom. +5%, amit a tagi kölcsön folyósításakor von le a Pénztár a folyósított összegből.
Futamidő 12 hónap. A tőkeösszeg visszafizetése egy összegben válik esedékessé a futamidő végén.

Mit tehetek, ha nem telt le a 10 év, ezért a tagságomat nem szüntethetem meg, de nem tudom a tagdíjat fizetni?

Tagsági jogviszony a 10 éves várakozási idő előtt csak a nyugdíjkorhatár elérésekor szüntethető meg. Amennyiben nem tudja a pénztártag a tagdíjat fizetni, úgy az egyéni számla tárgynegyedévi hozamából levonásra kerül a meg nem fizetett mindenkori egységes havi tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó része (őrzési díj), amely éves szinten legfeljebb 6.160 Ft (Alapszabály 6.9. pont).

Örökös illetve Kedvezményezett részére történő kifizetés adómentes-e, milyen nyomtatvány szükséges hozzá?

Adó- és járulékmentes a kedvezményezett és az örökös részére történő kifizetés.
Nyomtatványok:

 • Kedvezményezett/Örökös részére történő kifizetés igénylése
 • Kedvezményezett/Örökös Azonosítási adatlapja (a nyomtatványokhoz kell csatolni)
 • a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata
 • fénymásolat a személyazonosító okmány mindkét oldaláról, valamint a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” oldaláról
 • Örökös/Örökösök esetén a jogerős hagyatékátadó végzés vagy az örökösödési bizonyítvány másolata
 • Kiskorú kedvezményezett/örökös esetén jogerős gyámhatározat másolata (Gyer. korm.r. sz. értékhatár felett), és a kiskorú Születési anyakönyvi kivonatának másolata vagy a személyazonosító okmány mindkét oldaláról, valamint a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” oldaláról készített másolatok

Az örökös/kedvezményezett kérheti az örökölt összeg önkéntes nyugdíjpénztári számlájára történő átvezetését is

 • a Pénztárban lévő egyéni számlára a tagdíjfizetés folytatásával, vagy anélkül, illetve
 • más önkéntes nyugdíjpénztárban levő egyéni számlájára átutalással.
Hány választható portfóliót működtet az OTP Nyugdíjpénztár?

Az OTP Nyugdíjpénztár tagja a kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően 6 befektetési stratégia közül választhat annak érdekében, hogy nyugdíjcélú megtakarítása elvárásainak leginkább megfelelő mértékben gyarapodhasson (Kockázatkerülő, Klasszikus, Óvatos, Kiegyensúlyozott, Növekedési, Dinamikus).

Mi a portfólióváltás folyamata, és mennyibe kerül?

Portfólióváltásra vonatkozó igény a Pénztár erre a célra rendszeresített formanyomtatványán jelenthető be, melyet postai úton, eredetiben kell megküldeni, vagy a személyes ügyfélszolgálaton lehet leadni, valamint a Portál oldalon bejelentkezést követőenÚj lapon nyíló tartalom. módosítható. A Pénztár a portfólióváltást a kérelem beérkezését követő 7. munkanapon (annak a munkanapnak az árfolyamával) hajtja végre. A határidőbe a beérkezési nap nem számít bele.

Két portfólióváltás között 7 munkanapnál kevesebb idő nem telhet el.

Amennyiben a pénztártag egyidejűleg kezdeményez portfólióváltást és kér kifizetést, abban az esetben a Pénztár rangsorol (taggal történő egyeztetés nélkül), a kifizetési kérelem élvez elsőbbséget és annak pénzügyi teljesítés határidejét követő munkanapra kerül előjegyzésre a portfólióváltási kérelem teljesítése.

Belépéskor kötelező a portfólióválasztás.

A későbbi portfólióváltások esetén az átvezetésre kerülő összeg 1 ezreléke maximum 2000 Ft kerül levonásra a számláról.

Ha a munkáltató hozzájárulást fizet az önkéntes nyugdíjpénztárba a pénztártag részére, az után jár adó-visszatérítés?

Az adó-visszatérítés az egyéni, és 2019-től a munkáltatói befizetések után és egyéb támogatótól kapott adományok, támogatások után vehető igénybe, melynek mértéke 20%, maximum 150.000 Ft évente.

Mi a teendő adatváltozás esetén?

Pénztárunknál írásban tudja bejelentett adatait módosítani. A név, állandó lakcím és a tagdíjvállalás módosítására formanyomtatvány áll rendelkezésre. Fontos, hogy a fenti adatokban történt változásokat minél hamarabb jelezze pénztárunk részére levelezési címünkön (1370 Budapest, Pf. 369.) E-mail címét, levelezési címét, telefonszámát az OTP PortálokÚj lapon nyíló tartalom. oldalon is módosíthatja bejelentkezés után („Saját adatok/Személyes adatok” menü). Névmódosítás esetén személyazonosító igazolvány másolatát, lakcímváltozás esetén lakcímkártya másolatát is kérjük csatolja.

Hogyan tudom egyenlegemet lekérdezni?

Egyéni számlájának napi egyenlegét és számlaforgalmát lehetősége van a www.otpportalok.huÚj lapon nyíló tartalom. oldalon, az OTP Direkten, illetve a +36 1 3666 555-ös telefonszámon lekérdezni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a lekérdezett egyenleg nem egyezik meg a lekérdezés napjának egyenlegével, hanem az azt 5 munkanappal megelőző nap portfóliós árfolyama szerinti összeget mutatja. Minden pénztártag évente egyszer – év elején – térítésmentesen kap tájékoztató levelet egyéni számlájáról.

Tagdíjbefizetés történhet csoportos beszedési megbízással (inkasszóval)?

A Nyugdíjpénztárnál a tagdíjbefizetések csoportos beszedési megbízással is teljesíthetőek, amelynek kezdeményezése történhet közvetlenül a pénztártag számlavezető bankjában vagy közvetlenül a Nyugdíjpénztár részére megküldött csoportos beszedési megbízás nyomtatványon is, ahol pénztártagi azonosítóként a 11 jegyű okiratszám utolsó 10 jegyét kell feltüntetni a sikeres megbízás és lehívás érdekében.

Fontos tudni, hogy amennyiben a pénztártag nem ad meg limit összeget a csoportos beszedési megbízáson, úgy a továbbiakban bármilyen változást elegendő a Nyugdíjpénztár részére – akár elektronikus levélben: inkasszo@otpnyugdij.hu – megküldeni és ennek alapján a pénztár a változást átvezeti a nyilvántartásán.

A rendszeres csoportos beszedési megbízás alapján a tárgyhavi tagdíj lehívását havonta két alkalommal kezdeményezi a Nyugdíjpénztár a pénztártagok bankszámláján. Első alkalommal minden hónap 5-e és 10-e között, második alkalommal – csak abban az esetben, amennyiben első alkalommal nem teljesül - minden hónap 20-a és 25-e között.

A tárgyhavi tagdíjak beszedését – fedezet hiány esetén – további két alkalommal kezdeményezi meg lehívni a Nyugdíjpénztár.

Fizethetem tagdíjamat bankkártyával?

A Pénztár Számlaforgalom Lekérdező RendszerébenÚj lapon nyíló tartalom. elérhető a bankkártyás befizetés funkcióÚj lapon nyíló tartalom., mely gyors, egyszerű és átutalási díj mentes befizetést tesz lehetővé. A funkció az OTP Nyugdíjpénztár kiválasztása után a „Kártyás fizetés” menüpontban érhető el.

 • Bejelentkezés nélküli fizetés esetén a Pénztártag 3 azonosító adatából (okiratszám, kártyaszám/ virtuális kártyaszám, adóazonosító jel) legalább kettő megadása szükséges, hogy biztonsággal azonosítani tudjuk.
 • Bejelentkezést követően csak saját részre lehetséges tagdíj befizetése, ez esetben már azonosító adatot nem szükséges megadni.
 • A bankkártyával indított tranzakciók a portál oldalra való belépést követően a Tagdíjfizetés/Kártyatranzakciók menüben tekinthetők meg.
Nem tudom vállalni a 2023. évtől a megemelt havi minimum 8.000 Ft megfizetését, de a havi 5000 Ft-ot tovább fizetném. Mi történik ekkor?

Kérjük jelezze a penzugy@otpnyugdij.hu címre, hogy mekkora havi összeget tud fizetni, így a jövőben év közben nem küldünk Önnek a tagdíjelmaradásról levelet. Az éves egyéni számlaértesítőben azonban a Pénztár tájékoztatni fogja Önt arról, hogy mennyi elmaradása keletkezett az adóévben és felhívja figyelmét a tagdíjfizetésre, ez a tájékoztatás törvényi kötelezettség.

Tagdíjelmaradás esetén a meg nem fizetett egységes elvárt tagdíjra jutó működési és likviditási költséget, azaz őrzési díjat von a Pénztár. Az őrzési díj levonása negyedévente történik kizárólag az egyéni számlájának időarányos hozamából, amennyiben az adott negyedévben nincs hozam, akkor az őrzési díj nem kerül levonásra. A Pénztár azonban további 4 negyedéven keresztül a le nem vont költséget érvényesítheti a későbbi negyedévek hozamából. Ha Ön továbbra is megfizeti a havi 5.000 Ft-ot, úgy ez az őrzési díj éves szinten maximum 2.160 Ft. Az őrzési díj a hozamból kerül levonásra, így ez nem érinti a tőkét.

Hogyan juttathatom el a Pénztárhoz a kifizetési kérelmet?

A kifizetési kérelem nyomtatványokhoz (Nyugdíjszolgáltatás igénylése, A kötelező várakozási idő leteltét követően nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés igénylése, Tagi kölcsön) tartozik egy „Azonosítási adatlap” is. Kérjük a kitöltött Azonosítási adatlappal keresse fel valamely OTP Bank fiókot, vagy a Pénztár személyes ügyfélszolgálatát, ahol személyazonosságot igazoló iratai alapján munkatársaink ellenőrzik a személyes adatok helyességét és aláírásukkal igazolják azt, valamint lemásolják személyazonosító okmánya mindkét oldalát, és a lakcímet tartalmazó igazolvány „Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” elnevezésű oldalát.

Kérelem eljuttatása a Pénztárhoz:

 • postán: A kinyomtatott és aláírt kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt kérjük a Pénztár postacímére megküldeni (1370 Budapest, Pf. 369).
 • portálon: A kinyomtatott kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt AVDH-s hitelesítést követően töltse fel portál oldalunk Elektronikus levelezés menüpontján keresztül.
 • e-mailben: A kinyomtatott kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt AVDH-s hitelesítést követően küldje el a szolgaltatas@otpnyugdij.hu címre.
 • személyes ügyfélszolgálaton: A kinyomtatott és aláírt kérelmet, az azonosítást végző személy nyilatkozatával és aláírásával ellátott Azonosítási adatlappal és személyazonosságot igazoló okmányok másolataival együtt adja le személyes ügyfélszolgálatunkon : 1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók. Amennyiben ezt az eljárást választja, akkor a kinyomtatott dokumentumok hitelesítését és az ügyfél-átvilágítást a személyes ügyfélszolgálaton munkatársunk is elvégzi.
Ki szeretnék lépni a pénztárból, mert nem tudom a magasabb összegű minimális tagdíjat fizetni.

Az Önkéntes nyugdíjpénztárban létesített tagsági viszonyt megszüntetni, és a tag részére kifizetést teljesíteni – az önkéntes nyugdíjpénztárakra irányadó 1993. évi XCVI. tv. (Öpt.) 47.§ értelmében – nyugdíjazáskor, vagy a nyugdíjra jogosító életkor elérése esetén, illetve a belépés dátumától számított 10 éves várakozási idő letelte után lehetséges.
Amennyiben Ön ezen feltételeket még nem teljesítette, lehetősége van arra, hogy a tagdíjfizetést határozatlan időre beszüntesse. Ennek megfelelően, amennyiben Ön nem kívánja megfizetni az egységes tagdíjat, vagy annál kisebb összegű tagdíjat kíván fizetni, erről nyilatkozhat. Nyilatkozatát rögzítjük nyilvántartásunkban és nem küldünk Önnek tagdíjelmaradásról szóló tájékoztató levelet. Amennyiben azonban Ön nem fizeti meg az egységes havi tagdíjat (2023. január 1-jétől mértéke havi 8.000 Ft), akkor a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a nyugdíjpénztár jogosult az egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori pénztári egységes havi tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb az Alapszabály 6.9.2. pontjában meghatározott mértékig csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni (elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás; őrzési díj). Amennyiben a nyugdíjpénztár a tárgynegyedévi hozama terhére nem tud elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást érvényesíteni, akkor a nyugdíjpénztár az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást legfeljebb a tárgyidőszakot követő egy naptári év hozama terhére érvényesítheti. Az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás során először a tárgyidőszakra vonatkozó hozamlevonás, majd ezt követően a korábbi időszakra vonatkozóan elmaradt hozamlevonások érvényesíthetőek.